ДО ВІДОМА СУБ’ЄКТІВ ГОСПОДАРЮВАННЯ

02.11.2018

Щодо реалізації Закону України «Про стратегічну екологічну оцінку»

 

З метою сприяння сталому розвитку шляхом забезпечення охорони довкілля, безпеки життєдіяльності населення та охорони його здоров’я, Верховна Рада України прийняла Закон України «Про стратегічну екологічну оцінку» від 20 березня 2018 року № 2354-VIII, який введено в дію
12 жовтня 2018 року.

Законом визначено сферу застосування стратегічної екологічної оцінки, встановлено порядок її здійснення, механізм проведення транскордонних консультацій, інформування про прийняте рішення та проведення моніторингу виконання стратегій, планів, загальнодержавних програм, державних цільових програм та програмних документів, включаючи будь-які зміни до них.

Дія цього Закону поширюється на документи державного планування, які  матимуть вплив на довкілля та здоров’я населення.

Відповідно до статті 2 Закон регулює відносини у сфері оцінки наслідків для довкілля, у тому числі для здоров’я населення, виконання документів державного планування та поширюється на документи державного планування, які стосуються сільського господарства, лісового господарства, рибного господарства, енергетики, промисловості, транспорту, поводження з відходами, використання водних ресурсів, охорони довкілля, телекомунікацій, туризму, містобудування або землеустрою (схеми) та виконання яких передбачатиме реалізацію видів діяльності (або які містять види діяльності та об’єкти), щодо яких законодавством передбачено здійснення процедури оцінки впливу на довкілля, або які вимагають оцінки, зважаючи на ймовірні наслідки для територій та об’єктів природно-заповідного фонду та екологічної мережі,
крім тих, що стосуються створення або розширення територій та об’єктів
природно-заповідного фонду.

Водночас дія Закону не поширюється на документи державного планування, які стосуються національної безпеки та надзвичайних ситуацій, бюджети, бюджетні програми та фінансові плани, а також програми економічного і соціального розвитку Автономної Республіки Крим, областей, районів та міст, сіл та селищ на короткостроковий період.

На виконання пунктів 6 та 7 частини 1 статті 6 Закону України «Про стратегічну екологічну оцінку», затверджено наказом Міністерства екології та природних ресурсів України від 10.08.2018 № 296 Методичні рекомендації із здійснення стратегічної екологічної оцінки документів державного планування (https://menr.gov.ua/files/docs/nakazy/2018/nakaz_296.pdf).

Відповідно до статті 4 Закону суб’єктами стратегічної екологічної оцінки є відповідні структурні підрозділи з питань охорони навколишнього природного середовища (управління екології та природних ресурсів облдержадміністрації) та охорони здоров’я (управління охорони здоров’я облдержадміністрації) обласних державних адміністрацій.

У разі розроблення документів державного планування, які підпадають під статтю 2 Закону, слід керуватися Законом України «Про стратегічну екологічну оцінку» та Методичними рекомендаціями із здійснення стратегічної екологічної оцінки документів державного планування.